Retour à l'accueil du siteRetour à l'accueil du site
Livre d'Or

Note moyenne attribuée par les visiteurs à ce site : 6.4/10
Nom ou pseudo :
E-mail :
URL de votre site web :
Ville :
Pays :
Votre note pour ce site :
Message : *


Afficher uniquement les messages comportant le(s) mot(s) suivant(s) :

Messages : 41 à 50
Page : 5
Nombre de messages : 97
le 13/04/2018 à 10:04
Darin (Darin, Géorgie)
Note : 6/10

b_n mu_n xây d_ng nhà tr_ N_u b_n quy_t __nh làm m_i c_a s_, c_a chính, không c_n thi_t ph_i ch_n ch_t li_u __t ti_n, ch_ c_n ch_n lo_i v_a nh_ng có h́nh th_c __p
là c_ng __ giúp cho ngôi nhà c_a b_n tr_ nên tinh t_, __p m_t.
B_n s_ th_t s_ hài ḷng Mái nhà ngoài vi_c __ mái b_ng nên cân nh_c mái d_c l_p ngói __ __ n_ng nóng, d_
thoát n__c m_a. Nên s_ d_ng ngói l_p
không nung ho_c các lo_i v_t li_u
l_p m_i. Công ty xây d_ng Nhà __i Ngh_a An Trang trí nhà không nên quá c_u
k_, r__m rà b_ng nh_ng v_t li_u xa x_. N_i th_t
không nh_t thi_t quá c_u k_ và __t
ti_n. Hi_n nay m_t s_ c_a hàng n_i th_t có bán r_t nhi_u s_n ph_m n_i th_t r_ mà
__p m_t, ki_u dáng hi_n __i.. Sóc tr_ng
Các b_n _ang mu_n xây nhà c_p 4 giá r_ nh_t mà ch_a bi_t ph_i xây d_ng nh_ th_ nào __ có ___c
chi phí xây d_ng phù h_p nh_t và mang l_i không gian s_ng hoàn h_o cho
b_n và ng__i thân trong gia _́nh c_a b_n. V_ công ty xây
d_ng uy tín
 
le 13/04/2018 à 00:35
Clay (Clay, Burundi)
Note : 3/10

b_n mu_n kinh doanh nhà tr_ Bày trí các v_t d_ng trang trí n_i th_t trong nhà
không ch_ __ làm cho ngôi nhà tr_ nên g_n gàng, thông thoáng mà vi_c làm
này c̣n có tác d_ng ti_t ki_m chi phí.._ Chúng tôi s_ xây nhà mi_n phí cho b_n theo
tiêu chu_n xây d_ng nhà _ c_a b_ xây d_ng Công
ty xây d_ng Ḥa H_ng Phát B_n tin không?
Có nh_ng _i_u b_n t__ng ch_ng nh_ không th_, _ó là lư do __ T_ v_n xây
nhà tr_n gói liên t_c g_i __n b_n nh_ng thông tin t_
v_n xây nhà __p giá r_ nh_m giúp b_n luôn hài ḷng v_i
n_i ḿnh s_ng. B_n phà c_n th_ c_ chi th́ khi
c_n t́m b_n s_ r_t d_ dàng, không ph_i m_t th_i gian, không c_n b_i chúng lên m_t cách th_t l_n x_n.,
._ Hăy liên h_ v_i công ty chúng tôi __ ___c t_ v_n giá c_ h_p lư nh_t
thi_t k_ bi_t th_
 
le 10/04/2018 à 02:00
Trina (Trina, Iraq)
Note : 3/10

B_n c_n chúng tôi giúp __, t_ v_n v_ xây nhà tr_
Vi_c này _̣i h_i b_n ph_i t́m ṭi nhi_u t_ li_u và tham kh_o ư ki_n c_a nh_ng
ng__i có kinh nghi_m và hi_u bi_t, sau _o_
da_nh th__i gian tham kha_o ca_c trang thi_t k_.._ Chung tôi không l_y ti_n b_n i_u
cách trang trí nên __n gi_n, khiêm t_n. Công th_ trang trí g_ phào, hoa v_n __t h_n công xây th__ng r_t nhi_u nên n_u __n gi_n ___c s_ ti_t ki_m ___c
ti_n công công ty xây d_ng __i ngh_a B_n c_n nh_
là nhà __p là do các b_ ph_n hài ḥa v_i nhau, ch_ không do nhi_u chi ti_t
hoa v_n H_ng Yên Nh_ m_t ngôi nhà xây lên không cân __i, cao lênh khênh ho_c
l_ch ki_u n_ng b_ng nh_ t_ch th́ có trang trí bao nhiêu c_ng khó __p lên ___c._
danh sách công ty xây d_ng t_i tphcm
thi_t k_ bi_t th_ v__n
 
le 28/03/2018 à 16:35
Dwain (Dwain, Salomon (îles))
Note : 10/10

It's hard to come by knowledgeable people on this topic, however, you sound like you know
what you're talking about! Thanks
 
le 14/03/2018 à 00:55
Mitchell (Mitchell, Ter. Brit. Océan Indien)
Note : 0/10

B_n _ang c_n s_ h_ tr_ chuyên nghi_p
Vi_c này _̣i h_i b_n ph_i t́m ṭi nhi_u t_ li_u
và tham kh_o ư ki_n c_a nh_ng ng__i có kinh nghi_m và hi_u bi_t, sau _o_ da_nh th__i gian tham
kha_o ca_c trang thi_t k_.._ Chúng tôi s_ xây nhà mi_n phí cho b_n i_u cách trang trí nên __n gi_n, khiêm t_n. Công th_ trang trí g_
phào, hoa v_n __t h_n công xây th__ng r_t nhi_u nên n_u __n gi_n ___c s_ ti_t ki_m ___c ti_n công D_ch v_ xây d_ng B_n c_n nh_ là nhà __p là do
các b_ ph_n hài ḥa v_i nhau, ch_ không do nhi_u chi ti_t hoa
v_n Hóc Môn Nh_ m_t ngôi nhà xây lên không cân __i,
cao lênh khênh ho_c l_ch ki_u n_ng
b_ng nh_ t_ch th́ có trang trí bao nhiêu c_ng khó __p lên ___c._ __n giá
xây nhà tr_n gói ph_n thô t_ 2.600.000_/m2 _ 2.900.000_/m2,
hoàn công giá t_ 500.000 _ 4.000.000_/ m2
 
le 12/03/2018 à 21:39
Ward (Ward, Chili)
Note : 9/10

b_n mu_n xây d_ng nhà tr_ Bày trí các v_t d_ng trang
trí n_i th_t trong nhà không ch_
__ làm cho ngôi nhà tr_ nên g_n gàng, thông thoáng mà vi_c
làm này c̣n có tác d_ng ti_t ki_m chi phí.._
công ty chúng tôi r_t uy tín s_ giúp b_n xây ___c c_n nhà
_ng ư theo tiêu chu_n xây d_ng nhà _ c_a b_
xây d_ng Công ty xây d_ng B_n tin không? Có nh_ng _i_u b_n t__ng ch_ng nh_ không th_, _ó là lư do __ T_ v_n xây nhà
tr_n gói liên t_c g_i __n b_n nh_ng thông tin t_ v_n xây
nhà __p giá r_ nh_m giúp b_n luôn hài ḷng v_i n_i ḿnh s_ng.
TPHCM th́ khi c_n t́m b_n s_ r_t d_ dàng, không ph_i m_t th_i gian, không c_n b_i chúng lên m_t cách th_t l_n x_n.,._ công
ty thi công xây d_ng
xây bi_t th_
 
le 09/03/2018 à 19:20
Jorg (Jorg, Roumanie)
Note : 10/10

B_n _ang có d_ __nh xây nhà nh_ng ch_a ch_n ___c th_u
_ng ư Vi_c này _̣i h_i b_n ph_i t́m ṭi nhi_u t_ li_u và tham kh_o
ư ki_n c_a nh_ng ng__i có kinh nghi_m và hi_u bi_t, sau _o_ da_nh th__i gian tham kha_o ca_c trang thi_t k_.._ y_u t_ quan tr_ng cho ngôi nhà i_u cách trang trí nên __n gi_n, khiêm t_n. Công th_
trang trí g_ phào, hoa v_n __t h_n công xây th__ng r_t nhi_u
nên n_u __n gi_n ___c s_ ti_t ki_m ___c ti_n công D_ch v_ xây d_ng B_n c_n nh_ là nhà
__p là do các b_ ph_n hài ḥa v_i nhau, ch_ không do nhi_u chi ti_t hoa v_n Tây Ninh Nh_ m_t
ngôi nhà xây lên không cân __i, cao lênh khênh
ho_c l_ch ki_u n_ng b_ng nh_ t_ch th́
có trang trí bao nhiêu c_ng khó __p lên ___c._ công ty xây d_ng uy tín
 
le 08/03/2018 à 23:09
Sung (Sung, Porto Rico)
Note : 10/10

công ty xây d_ng nhà giá r_ Vi_c này _̣i h_i b_n ph_i t́m ṭi nhi_u t_ li_u và
tham kh_o ư ki_n c_a nh_ng ng__i có kinh nghi_m và hi_u bi_t,
sau _o_ da_nh th__i gian tham kha_o ca_c trang
thi_t k_.._ xây nhà giá r_ c_n quan tâm y_u t_ nào i_u cách trang trí nên __n gi_n, khiêm t_n.
Công th_ trang trí g_ phào, hoa v_n __t h_n công xây th__ng r_t nhi_u nên n_u __n gi_n ___c
s_ ti_t ki_m ___c ti_n công Công ty xây d_ng nhà tr_n gói H_u
Th_ng B_n c_n nh_ là nhà __p là do các b_ ph_n hài ḥa
v_i nhau, ch_ không do nhi_u chi ti_t hoa
v_n B_n phà c_n th_ c_ chi Nh_ m_t ngôi nhà xây lên không
cân __i, cao lênh khênh ho_c l_ch ki_u n_ng b_ng nh_ t_ch th́ có trang trí bao nhiêu c_ng khó __p lên ___c._ các
công ty xây d_ng l_n t_i tphcm
thi_t k_ bi_t th_
 
le 18/02/2018 à 04:11
Danilo (Danilo, Ouzbékistan)
Note : 5/10

B_n mu_n xây nhà ti_t ki_m chi phí Bày trí các
v_t d_ng trang trí n_i th_t trong nhà không
ch_ __ làm cho ngôi nhà tr_ nên g_n gàng, thông thoáng mà vi_c làm này c̣n có tác
d_ng ti_t ki_m chi phí.._ có ni_m tin vào uy tín c_a
chúng tôi theo tiêu chu_n xây d_ng nhà _ c_a b_ xây d_ng Công ty xây d_ng Ḥa H_ng
Phát B_n tin không? Có nh_ng _i_u b_n t__ng ch_ng nh_ không th_,
_ó là lư do __ T_ v_n xây nhà tr_n gói liên t_c g_i __n b_n nh_ng thông tin t_
v_n xây nhà __p giá r_ nh_m giúp b_n luôn hài ḷng v_i n_i ḿnh s_ng.
B́nh __nh th́ khi c_n t́m b_n s_ r_t d_ dàng, không ph_i m_t th_i
gian, không c_n b_i chúng lên m_t cách th_t l_n x_n.,._ Hăy liên h_
v_i chúng tôi __ ___c t_ v_n và báo giá t_t nh_t.

t_ v_n thi_t k_ bi_t th_
 
le 17/01/2018 à 11:07
Bernd (Bernd, Kazakhstan)
Note : 8/10

công ty xây d_ng nhà giá r_ Bày trí các v_t d_ng trang trí n_i th_t trong nhà không ch_ __ làm cho ngôi nhà tr_ nên g_n gàng,
thông thoáng mà vi_c làm này c̣n có tác d_ng ti_t ki_m chi phí.._ có ph_i
b_n _ang c_n chúng tôi t_ v_n theo tiêu chu_n xây d_ng nhà _ c_a b_ xây d_ng Công ty xây d_ng Ḥa H_ng Phát B_n tin không?
Có nh_ng _i_u b_n t__ng ch_ng nh_ không
th_, _ó là lư do __ T_ v_n xây nhà tr_n gói liên t_c
g_i __n b_n nh_ng thông tin t_ v_n xây nhà
__p giá r_ nh_m giúp b_n luôn hài ḷng
v_i n_i ḿnh s_ng. __ng Nai th́ khi c_n t́m
b_n s_ r_t d_ dàng, không ph_i m_t th_i gian,
không c_n b_i chúng lên m_t cách th_t l_n x_n.,._ công
ty xây d_ng nhà _ tphcm
t_ v_n thi_t k_ bi_t th_
 
Messages : 41 à 50
Page : 5
Nombre de messages : 97
Administration du livre d'orAdministration du livre d'or